Privaatsustingimused

Veebileht Meter.ee (edaspidi “Meie”) väärtustab ausust, täpsust, lubadustest kinnipidamist ja kõrget kvaliteeti. Isikuandmete töötlemisel järgime samu põhimõtteid.

Käesolev andmekaitsepoliitika annab üksikasjalikuma ülevaate meie kehtivatest isikuandmete töötlemise ja andmekaitse põhimõtetest.

Meie kontaktid:
Violent Investment OÜ
Registreerimiskood: 10016019
Kopli 72a, 10412 Tallinn, Eesti
Tel: +372 6022 241
E-post: info@meter.ee
Veebileht: www.meter.ee.

Kes on meie kliendid?
Meie klientideks on nii juriidilised- kui ka eraisikud, kes soovivad osta ja/või on ostnud Meie tooteid ja/või teenuseid. Valdav enamus meie klientidest on juriidilised isikud.

Toodete müümiseks ja teenuste osutamiseks töötleme igapäevaselt oma klientide ja kliendiesindajate (edaspidi „Teie“) isikuandmeid.

Millises rollis me isikuandmeid töötleme ja kust me isikuandmeid saame?
Töötleme isikuandmeid vastutava ja volitatud töötlejana. Vastutava töötlejana määrame ise kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, volitatud töötlejana töötleme isikuandmeid vastutava töötleja kirjalike juhiste alusel.

Vastutava töötlejana saame isikuandmeid otse teilt, kui võtate meiega ühendust, et osta meie tooteid või tellida teenust või külastada meie veebisaiti.

Isikuandmete volitatud töötlejana saame isikuandmeid oma lepingupartnerilt, kelle kirjalike juhiste alusel teie isikuandmeid töötleme.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?
Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

Isikuandmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi;
kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber, suhtluskeel;
kliendi-juriidilise isiku kontaktisiku andmed, nagu nimi, ametikoht, suhtluskeel, e-posti aadress, telefoninumber;
kaupade ostmise ja/või teenuste kasutamisega seotud andmed, näiteks teave ostetud toodete kohta või teave teenuste kasutamise kohta, kaebused;
meile tagasisideandmeid, nagu andmed teie rahulolu kohta ja kommentaarid meie toodete ja teenuste kohta;
makse- ja finantsandmed, nagu kontonumber, maksekaardi andmed, valitud makseviis ja maksekäitumine (sh makseviivitused);
nõusolek/mittenõusolek meie uudiskirjade saamiseks;
andmed kampaaniates osalemise kohta, näiteks teave osalemise ja võidetud auhindade kohta;
kommunikatsiooni andmed, nagu e-posti teel kogutud andmed, sotsiaalvõrgustike kaudu kogutud andmed, sõnumite kaudu edastatavad andmed, küpsiste andmed jne.

Millised on meie väärtused ja põhimõtted seoses isikuandmetega?
Määrame kindlaks eesmärgid, milleks me isikuandmeid töötleme, ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

Käsitleme isikuandmeid hoolikalt, austame teie õigust oma isikuandmeid kaitsta.

Töötleme isikuandmeid seaduslikult ja minimaalses vajalikus ulatuses.

Kasutame isikuandmete kaitsmiseks ja riskide vähendamiseks erinevaid füüsilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Analüüsime pidevalt Isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske ja hoiame riske mõistliku kontrolli all.

Säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni seda nõuavad kehtivad seadused või lepingulised kohustused või kuni see on vajalik meie äritegevuseks. Kui salvestamine lõpeb, kustutame isikuandmed jäädavalt.

Investeerime oma töötajatesse, et nad oleksid teadlikud meile kehtivatest andmekaitseeeskirjadest ja järgiksid neid.

Millised on teie õigused seoses isikuandmetega?
Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on Teil seoses oma isikuandmetega järgmised õigused:

Isikuandmetele juurdepääsu õigus. Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid me Teie kohta säilitame ja kuidas me neid töötleme.
Õigus isikuandmete parandamisele. Teil on õigus nõuda ebapiisavate, mittetäielike või ebaõigete isikuandmete parandamist.
Õigus isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võtta – kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus oma nõusolek tagasi võtta.
Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda meilt teie isikuandmete kustutamist. Meil on teatud juhtudel õigus sellest keelduda.
Õigus töötlemise piiramisele. Teil on õigus teatud juhtudel keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud aja jooksul (näiteks kui olete oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitanud).
Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväiteid Еeie isikuandmete töötlemisele ja me vastame viivitamata vastuväidetele Еeie isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse eesmärgil.

Õigus andmete edastamisele. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automaatselt, on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud rutiinsel kujul. kasutatud vormingus ja masinloetaval kujul.

Automatiseeritud otsuste tegemine (sh profiili analüüs) – kui oleme teid teavitanud, et teostame automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiili analüüs), mis toob teile kaasa õiguslikud tagajärjed või mõjutab teid oluliselt, võite taotleda, et automaatne otsus ei tehta ainult töötlemisel põhinevate automatiseeritud vahenditega.

Kaebuse esitamine. Teil on õigus esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus seoses meie isikuandmete töötlemisega.
Kui teil on isikuandmete kohta küsimusi või taotlusi, võtke meiega ühendust (info@meter.ee). Võtame teie taotlusi tõsiselt!

Kellele ja millistel tingimustel me teie isikuandmeid avaldame?
Hoiame teie isikuandmeid konfidentsiaalsena ja avaldame neid ainult siis, kui seadus seda nõuab.

Avaldame Isikuandmeid oma volitatud töötlejale, kellega oleme eelnevalt sõlminud andmetöötluslepingu, et tagada Isikuandmete sihtotstarbeline kasutamine.

Üldjuhul töötleme isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna piires (välja arvatud EL-i riigid Norra, Island ja Liechtenstein). Juhul, kui meil on vaja edastada Isikuandmeid väljapoole Euroopat, toimub andmete edastamine majandussfääri isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?
Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusega nõutav või lubatud või kui see on vajalik meie äritegevuse huvides.

Seadusliku kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame seni, kuni kehtib vastav seaduslik kohustus (näiteks raamatupidamise seadusest tulenev 7-aastane andmete säilitamise kohustus). Lepingu täitmise ja vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumisel kustutame isikuandmed ilma nende taastamise võimaluseta.

Mida teha isikuandmete lekke korral?
Kui olete teadlik isikuandmetega seotud rikkumisest või rikkumise ohust, teavitage meid sellest viivitamatult, saates e-kirja aadressile info@meter.ee. Suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse väga tõsiselt ja reageerime võimalikule rikkumisele viivitamatult.